Placements 2014-15 Batch Dept Of CSE students

     

    divesho                 jenetd                  shree               

 "Divesh Oswal "                            "JENET JOHN DIAS "              "SHREELAXMI R. GADAD "                      

"Company:Nano Heal"                   "Company:Nano Heal"                  "Company:IGATE"      

 

            

  ruchab              rohan                 kiran              

"Rucha Bhandiwad"                "Rohan M. Lagamannavar"                    "KIRAN SHENOY "                                                    

"Company:Copal Amba "             "Company:IGATE"                             "Company:IGATE"  

          

  maheshl               supriyaa                 manjulak                

 "Mahesh Lagali "                            "Supriya Avadhani "                      "Manjula Khot "  

"Company:HP "                                 "Company:IGATE"                       "Company:Mphasis"    

 

          

  varsha               vinay                 pooja                

  "Varsha Deshpande "                            "Vinaykumar  "                        "Pooja  Deshpande "  

 "Company:Cegedim "                     "Company:IGATE"                            "Company:IGATE"    

 

abhia               asmitah                 ashwinik                

"Abhishek Akkatangerhal "            "Asmitha Hanamanthache  "                  "Ashwini Kolekar "  

 "Company:Ernst & Young "             "Company:Eclrex"                              "Company:Eclrex"    

 

sujayp               shreyah                 veeresh               

  "Sujay Patil "                                "Shreya Hajare  "                               "Veeresh Maste "  

 "Company:Eclerx "                         "Company:Eclerx"                            "Company:Eclerx    

 

 

varsha               vinay               maheshl                  

  "Varsha Deshpande "                            "Vinaykumar  "                    "Mahesh Lagali "  

 "Company:microland "                     "Company:IGATE"                   "Company:Copal Amba "   

 

12cs406               sonali w                 veeresh               

    "Prasad Patil "                             "Sonali Wagnekar  "                        "Veeresh Maste "  

 "Company:Diya system "          "Company:Diya System"                 "Company:Diya System    

Aksta p               sweta             vish               

    "Akshata Pujar "                       "Shweta Kelaginmani  "                    "Vishvanath "  

 "Company:Diya system "            "Company:Diya System"              "Company:Diya System"   

 

konari               pol                 pooja bbb               

  "Konari Allolkar "                          "Pramod Pol  "                               "Pooja Bastawad "  

 "Company:Diya system "          "Company:Diya System"                    "Company:Diya System"   

gundi               naveeta               shraddhaa                 

  "Shettepa Gundi"                            "Naveetha Wage  "                        "Shradha Aptekar "  

 "Company:Diya system "          "Company:Diya System"                    "Company:Diya System"   

                              

  

Go to top